Co je to ISLÁM

Islám bývá nejčastěji spojován s náboženstvím, ale především se jedná o  ideologií a doktrínou obsahujícím mnohem více než je pouhé náboženství. Islám je celá civilizace, právní a sociální systém,  má vlastní etiku a určuje nadřazenost a podřazenost, má jasně stanovené cíle a prostředky k jejich dosažení.

V současnosti je Islám definován třemi základními texty: 

  • Korán – slova Alláha
  • Síra  - biografie Mohameda
  • Hadís – tradice a zvyky Mohameda

Islám není definován svými následovníky - Muslimy, ale právě těmito texty. Muslimové pouze následují slova a činy Mohameda a řídí se přáním Alláha. Cílem každého muslima má být napodobení Mohameda. V 91 verších Koránu je zmíněno, že Mohamed je vzorem pro všechny muslimy a každý by se měl snažit napodobovat jeho život a činy.

Nejslavnější kniha z trojice - Korán je paradoxně nejmenší části celého Islámu (14%). Mnohem obsáhlejší je Síra (26%) a Hadís (60%). Korán se skládá ze dvou částí. První část je Korán z Mekky a je spíše mírumilovný a věnuje se náboženským záležitostem. Další část koránu pochází z Mediny - tento Korán je daleko násilnější a věnuje se především Káfirům (nemuslimům).

V Koránu se nejviditelněji manifestuje jeden ze základních principů islámu: Dualismus. Jeden verš je později vyvrácen jiným, ale oba jsou stále platné. Např. mírumilovné verše jsou později vyvraceny násilnými. Tento přístup vyvolává v západní civilizaci mnoho zmatení a dezinformace.

Nemuslimové neboli Káfirové z velké části vyplňují texty islámu. Celá trilogie se jim věnuje z 60% - jedná se o takzvaný politický islám. Ve vztahu k nemuslimům se projevuje další z principů islámu a to,  že nemá „zlaté pravidlo“ – nečiň jiným, co nechceš aby bylo činěno tobě. Základem Islámu je nerovnocennost muslima a nemuslima.

Náboženská část islámu

Zakládá se  na pěti pilířích :

  1. Není jiného boha než Alláha a Muhamed je jeho prorok.
  2. Zakat - forma charity. (Charita vz cela jiném významu, než chápeme v západní evropě)
  3. Modlitba – pětkrát denně směrem ke Kaaba, posvátně mešitě v Mekce.
  4. Haj – pouť do Mekky, která by měla být uskutečněna aspoň jednou za život.
  5. Ramadan – Půst, kdy muslim nejí a nepije když je slunce na obloze.

Džihád  bývá také někdy označován za 6. pilíř islámu, ale projevuje se spíše v části politického islámu, v postoji vůči nevěřícím.

Džihád znamená boj, nebo zápas a existují dva druhy džihádu – Velký džihád a Malý džihád.
Velký džihád je vnitřní spirituální souboj každého věřícího a Malý džihád je boj mečem.
Přesto že mnozí přisuzují Velkému džihádu větší důležitost, pouhá 2% veršů o džihádu sepsaných v Hadísech se týkají vnitřního zápolení věřícího. Daleko důležitější je Malý džihád – zabíjení, perzekuce Káfirů (nemuslimů) a násilné šíření islámu je popsáno ve zbývajících 98% veršů.
 

Malý džihád jakožto součást politického islámu je hnací silou celé ideologie a je ústředním nástrojem jejího  šíření.

Během 13 let kdy Mohamed působil v Mekce, praktikoval převážně náboženskou část islámu. Byla sepsána mírumilovná část Koránu a Mohamed získal asi 150 následovníků. Později v Medině Mohamed začal praktikovat aspekty politického islámu a boj s nevěřícími.Byl sepsán Medinský korán – násilnější a část, a široce se praktikoval malý džihád. Tato úspěšná taktika si získala během 9 let asi 100 000 muslimů.

Islámské právo

Šária je koncept islámského práva zakládajících se na principech základních textů islámu.
Dotýká se témat rodinného práva, postavení žen, otroctví ale také třeba džihádu. Právo Šária je neslučitelné s západním pojetí lidských práv a svobod, neboť dle něj neexistuje svoboda slova, vyznání, uměleckého projevu, rovnoprávnosti ženy a muže. Základním prvkem konzervace a neměnnosti šárie je, že na rozdíl od obecného práva není výkladová a nesmí být měněna. Islámské právo, stejně jako jsou islámské texty, je dokonalé, neměnné a věčné. Podrobnosti o právu Šária ZDE.

Islám je komplexní ideologie jenž se týká každičké části života věřícího a v současnosti i mnoha nevěřících. Islám se svými 1,5 miliardy věřícími má nezměrný dopad na utváření naši kultury a civilizace a proto je důležité jej objektivně poznávat a studovat.

Zdroje:

Center for the Study of Political Islam: 

Sharia law for Non-Muslims  [Warner,2010]

A self-study course on political islam [Warner,2011]

www.wikiislam.net

https://en.wikipedia.org